Ruben Briceno

Ruben Briceno | OSG Operations Manager | Orinoco Surveying Group |

Ruben Briceno | Operations Manager – Africa

Ruben Briceno is the Operations Manager of OSG for all Africa Operations